Notulen ALV van 18 maart 2019

Notulen ALV van 18 maart 2019

 1. Opening

Barbera opent de vergadering zonder hamerslag omdat zij deze vergeten is enheet de ALV van harte welkom en is blij met het aantal aanwezigen.

 1. Jaarverslag 2018 en Begroting 2019

Cornie geeft uitleg over de cijfers 2018, balans per 31-12-2018 en begroting 2019.
Het resultaat komt op een klein verlies van € 48,-- uit. Er zijn over het algemeen geen grote verschillen. Alleen is het onzeker wat de omzet en contributiegelden zullen doen gezien het verloop van het ledenaantal. In begroting van huidige ledenaantal uitgegaan( geen teruggang laatste half jaar) en omzet gelijk gehouden. De geldmiddelen zijn met € 4.000,-- gestegen. Hierin al meegenomen dat er het maximale extra bedrag per jaar van € 3.000,-- is afgelost van de lening.
De kascontrole die door Cees van Gorp en Ronald van Hooren is uitgevoerd, werd goedgekeurd. Een bedankje voor deze controle is op zijn plaats. Volgend jaar zal de kascontrole door Ronald van Hooren en Marco de Haan gebeuren.
Er zal nog een nadere herberekening van de prijzen plaatsvinden en bepaald worden of n.a.v. hiervan een prijsverhoging per 1-7-2019 doorgevoerd zal moeten worden.
Aanvullend op deze uitleg wil het Bestuur voorstellen om de contributie vanaf 01-01-2020 te verhogen met € 10,00 per jaar. Dit om reden dat de afgelopen jaren geen enkele verhoging plaats heeft gevonden en tov andere verenigingen onze contributie zeker niet hoger is. Vergadering gaat hiermee akkoord. Deze heeft wel verzoek om eventuele verhogingen meer geleidelijk te laten verlopen.

 1. Mededelingen
 • TC

Gerard geeft aan dat:
De voorjaarscompetitie door Marty Duijts weer is verzorgd en vanaf 6-4 van start zal gaan. Er doen op vrijdagavond 7 teams mee, op zaterdag 1 team en op zondag 1 jeugdteam.
De onderlinge competitie is dit jaar top geregeld door Barbara van Hooren en hieraan nemen dit jaar 13 teams deel. A poule van 5 teams speelt een dubbele competitie en B-poule van 8 teams. Het was weer een hele klus om iedereen weer naar beschikbaarheid in te delen.
Het open toernooi zal dit jaar onder de naam Golden Open van start gaan en zal op diverse nog te regelen zaken in het teken staan van het 50 jarig bestaan.
Het 5-parkentoernooi is afgelopen jaar goed verlopen en zal dit jaar ook weer van start gaan. Barbara van Hooren heeft dit onder haar hoede genomen en is daarmee in goede handen. Gepoogd zal worden om de eindronde ook een keer bij TV Waesbeeck te laten spelen.

 • Jeugd

Marcel geeft dat er een vijf stappenplan is gemaakt voor dit jaar om nieuwe jeugd aan te trekken. Dit zal gaan via de scholen van groepen 3 t/m 6, die uitgenodigd worden voor een clinic en aansluitend een mooi pakket aangeboden zal worden van tennislessen, competitie en lidmaatschap. Subsidie zal ook aangevraagd worden bij de gemeente. Dit alles zal door Marcel Berendse, Maurice de Borst en Bob van Gerven aangestuurd worden. Meer vrijwilligers om de jeugd te ondersteunen zijn van harte welkom.

 • Barcommissie

Hans van Mierlo geeft aan dat alles goed loopt en met de huidige vrijwilligers het rooster voor de zomer waarschijnlijk wel gevuld zal kunnen worden. Een dringend beroep wordt hierbij toch wel aan de leden gedaan om zich op te geven om voor 1 of 2 bardiensten. Wij zijn hiermee enorm geholpen.
Jan Fitters vult hierbij nog wel aan dat het nog wel een uitdaging is om de bardienst voor de voorjaarscompetitie geregeld te krijgen.
Graag nog instructie hoe het rolletje in pinautomaat te wisselen.
Verzoek is om nog te kijken naar ander systeem voor de kassa.
Edwin geeft de complimenten voor de manier waarop de bardienst geregeld is met betrekking tot de registratie, meldingen etc.

 • Jubileumcomissie

Barbera doet verslag van de stand van zaken omtrent het 50-jarig bestaan.
De volgende activiteiten zullen dit jaar plaatsvinden:

 1. Seniorenevenement 55+.                              donderdag      23-5
 2. Open toernooi onder naam Golden Open.   Ma t/m zo        10 t/m 16-6
 3. Jeugd dag                                                      vrijdag             5-7
 4. Jubileum dag vereniging                               zaterdag         6-7
 5. Reünie junioren Eighties                               zaterdag         5-10
 6. Vrijwilligersfeest                                             nog te bepalen in nov.

Plan van aanpak omtrent de communicatie zal op korte termijn uitgewerkt worden.

 • WOP (Waesbeeckse Onderhoudsploeg)

Cees van Gorp geeft uitleg wat er afgelopen periode allemaal gebeurd is.
Tegels achterkant paviljoen, netten vervangen waar nodig, banken geverfd, kozijnen geschuurd en geverfd en het nodige onderhoud op wekelijks niveau.
De frequentie van het vegen willen zijn nog verbeteren.
Onze dank voor gaat uit naar de gehele WOP voor het feit dat het park er voortreffelijk uit ziet.

 • Sponsor commissie

Elzemiek geeft verslag hiervan.
Bijna alle sponsorabonnementen zijn behouden voor 2019.
Getracht wordt om persoonlijke bezoeken af te leggen hetgeen zeer goed werkt.
In december hebben Carien van Dongen(correctie op vermelding in jaarvergadering) en Elzemiek voor een presentje gezorgd bij alle sponsoren. Dit werd zeer gewaardeerd.
Het jubileumjaar zal ook gebruikt worden om aan de sponsoren te denken.
Veel succes gewenst voor 2019

 1. Rondvraag
 • Jan Fitters vraagt of het mogelijk is om van de div. commissies meer info te krijgen. Bestuur zal proberen hier een modus voor te vinden.
 • Jose vraag of het de normale gang is dat de contributie via mail gaat. Cornie geeft hierbij aan dat het inderdaad elk jaar weer via verzoeken via mail van clubcollect gaat. Dit om flexibiliteit te geven bij het lid. Via nieuwsbrief zullen wij hier nog een nadere uitleg over geven.
 • Nelly vraagt of er een oplossing is voor de nieuwsbrief dat deze niet meer in de spam komt. De oplossing is om 1 keer in de spam aan te geven dat je deze mails niet als ongewenst wilt. Mocht dit niet voldoende zijn dan horen wij het graag.
 • Elzemiek vraag of de wintermix nog doorgaat. Deze gaat inderdaad nog door.
 • Anton Brokx geeft aan dat het soms nogal warm is al ze binnenkomen en hier misschien met de instelling iets aan gedaan kan worden.

Bestuur geeft aan dat deze al automatisch ingesteld is voor alleen de week vanaf
19.00 uur tot 22.30 uur en niet in het weekend. Dan dient deze handmatig bediend te worden. 

 1. Sluiting.

De voorzitter dankt eenieder voor de aanwezigheid en inbreng in deze vergadering.
Verder hoopt zij dat 2019 een prachtig jubileumjaar wordt voor de vereniging en dankt alvast al de vrijwilligers die zich hier voor inzetten.